ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search)

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยใส่คำค้นที่ต้องการ

สืบค้นโดยจำกัดการค้น :

ประเภททรัพยากรห้องสมุด สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลือกทั้งหมด
3มุมหนังสือคณิตศาสตร์
3มุมหนังสือคู่มือครู
เตรียมสอบ
นิตยสาร/วารสาร
พจนานุกรม
มุมสื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มุมหนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุมหนังสือทั่วไป
มุมหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น
มุมหนังสือพระราชนิพนธ์
มุมหนังสือภาษาต่างประเทศ
มุมหนังสือภาษาไทย
มุมหนังสือวิทยาศาสตร์
มุมหนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มุมหนังสือสำหรับเด็ก
มุมหนังสือสำหรับเยาวชน
มุมหนังสืออ้างอิง


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง